Bemaling & retourbemaling

AGT is de specialist in bemaling- en retourbemalingsstudies. Bemaling is het tijdelijk of permanent verlagen van de natuurlijke grondwaterstand door het actief wegpompen van grondwater. Retourbemaling bestaat er in het opgepompte bemalingswater op een bepaalde afstand van de bemalingszone terug in dezelfde watervoerende laag te injecteren.

Noodzaak bemalingsontwerp

Bemaling en retourbemaling heeft toepassingen in nutsleidingbouw (riolering, gas…), woning- en utiliteitsbouw, grote infrastructuurwerken, havenbouw en permanente droogleggingen. In functie van de steeds strenger wordende eisen die worden gesteld inzake milieuaspecten, veiligheid, aansprakelijkheid tegenover derden; is in vele gevallen een grondige voorafgaande studie en een opvolging van de werkzaamheden noodzakelijk.

AGT beschikt over de meest performante software om zowel zeer eenvoudige als de meest complexe situaties efficiënt te modelleren op basis van de beschikbare gegevens (boringen, sonderingen, pompproeven, geofysische metingen).

Beproefde methodiek

Een bemalingsontwerp begint  bij een concept, waarbij een bemalingsinstallatie wordt voorgesteld in functie van de gegeven randvoorwaarden (gewenste verlagingsdiepte, oppervlakte, wanden, geohydrologische situatie). Daarin wordt het type bemaling beschreven (open bemaling, filters, bronnen) en de kenmerken van de installatie (filterdiepte, boordiameter…). Vervolgens wordt het concept uitvoerig getest met een numeriek grondwatermodel. Het resultaat van de modelsimulaties zijn kaarten met de grondwaterstand op verschillende tijdsstippen, grafieken met de verlaging in functie van de tijd en bemalingsdebieten. Ten slotte wordt een gedetailleerd bestek opgemaakt dat als prijsvraag kan dienen.

Invloed beperken

Tijdens het bemalingsontwerp wordt ook rekening gehouden met de mogelijke (nefaste) gevolgen die een grondwaterverlaging teweeg kunnen brengen. De potentiële zettingen worden berekend in het geval dat er een risico bestaat op infrastructuurschade, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van slappe lagen. Het transport van contaminatie of de verdeling tussen zoet en zout grondwater kan met behulp van transportmodellen worden bepaald. Ten slotte wordt in het geval van een ontgraving ook de geotechnische stabiliteit van de wanden of taluds bepaald en het opbarstgevaar.

Milieuvergunning

In de bemalingsstudie doet AGT ook uitspraak over de vergunningsklasse van de geplande bemaling. Afhankelijk van de locatie van de bouwput, het bemalingsdebiet en de bemalingsdiepte, is een verschillend milieuvergunningstraject vereist. Op basis van de uitgevoerde bemalingsstudie, kan AGT de vereiste documenten invullen en handtekening klaar voorbereiden.