PRIVACYVERKLARING AGT NV

Deze privacyverklaring beschrijft hoe AGT omgaat met persoonsgegevens. Voor ons verdere succes is het van groot belang het door onze klanten, collega-bedrijven en leveranciers in ons gestelde vertrouwen te behouden en te respecteren. Wij zullen uw persoonsgegevens behandelen:

1. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van kracht als we rechtstreeks gegevens verkrijgen van de persoon die in de gegevens beschreven staat en ook wanneer we die gegevens verkrijgen via een persoon (of bedrijf of andere wettelijke entiteit) anders dan de betreffende persoon.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

AGT verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

3. Wanneer en hoe komt AGT aan persoonlijke informatie?

AGT kan op verschillende manieren aan persoonlijke informatie komen.

4. Waarom we gegevens nodig hebben?

AGT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

5. Hoe lang worden gegevens bewaard?

AGT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

6. Delen met anderen

AGT verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AGT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Gebruikt AGT persoonsgegevens om marketingberichten te doen toekomen?

Indien u ons niet meedeelt dat u geen marketingberichten of correspondentie over marktonderzoek van ons wenst te ontvangen, zullen wij op bepaalde tijdstippen misschien persoonlijk contact met u opnemen (via e-mail, fax, post of telefonisch) om u informatie te verstrekken over diensten en informatie die interessant kunnen zijn voor u.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@agt.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AGT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Beveiliging

AGT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@agt.be

10. Update van deze privacyverklaring

AGT zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.