Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsontwerp voor project Duinenzee in De Panne, gelegen tussen beschermde duin- en habitatrichtlijngebieden

Voor de bouw van het nieuwe rust- en verzorgingstehuis Duinenzee in de Panne heeft adviesbureau AGT onlangs succesvol het bemalingsontwerp en de bemalingsstudie opgemaakt in opdracht van De Wielingen Development nv.

Het project is milieutechnisch vrij complex vanwege de zeer doorlatende duinzanden, omliggende habitatrichtlijngebieden, beschermde duingebieden, duinpannen, getijdewerking en de zoetzout-gradiënt in het grondwater. Om wille van de ligging van het project ten opzichte van deze gebieden waren er restricties op het toelaatbaar op te pompen debiet en moesten invloedswerende maatregelen ontworpen worden om nadelige effecten op de omgeving te vermijden. Er werd een verkenningsboring uitgevoerd op het terrein en een uitgebreid monitoringsnetwerk van peilbuizen aangelegd. Uit deze boringen en de monitoring van de grondwaterstanden in rust in de verschillende lagen in de ondergrond, bleek een uniforme aanwezigheid van een minder doorlatend sterk kleihoudend zandpakket tussen 11 à 22 m-mv. De bouwput, met afmetingen van 45 bij 60 m en een uitgravingsdiepte van 7 m-mv, werd daarom geconcipieerd binnen waterkerende CSM-wanden aangezet op 15 m-mv. De bemaling werd ontworpen met ondiepe dieptebronnen in combinatie met herinfiltratie van al het opgepompte water, verdeeld over de noordelijke kustlijn en het zuidelijk gelegen habitatrichtlijngebied.

Aan de hand van een 3D-modellering werd het bemalingsconcept geëvalueerd en de effecten op de omgeving begroot.
De monitoring van de bemaling toont aan dat het concept zeer succesvol is : de debieten zijn ver onder de toegelaten grenzen gebleven en alles is perfect geïnfiltreerd in de voorziene zones. Via online-monitoring in het peilbuizennetwerk wordt het grondwaterpeil continu opgevolgd en is geen enkele invloed van de bemaling vastgesteld. Deze monitoring verloopt in samenspraak met de milieudienst van De Panne, ANB en VMM en zal nog aangehouden worden tot ca. 2 maanden na het stilleggen van de bemaling.

Het project is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen ontwerpbureau en bouwteam, met één gezamenlijk doel zijnde de technisch uitvoerbaarheid van een project combineren en optimaliseren met aandacht voor een maximale bescherming van het milieu en de omgeving.

 

bouwput in fase van uitgraving:

infiltratiezone in het noorden aan de kustlijn:

bouwput in fase van uitvoering:

infiltratiezone in het zuiden aan het te beschermen natuurgebied: