Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsstudie voor de Filature du Rabot te Gent

Voor de aanleg van drie gebouwen met elk één ondergrondse parking voor het project Filature du Rabot in Gent is een uitgraving noodzakelijk tot 6 meter onder het huidige maaiveld. De bouwplaats is gesitueerd in een dichtbebouwde zone, met mogelijke zettingsrisico’s. Vlak naast de site ligt het ‘Bloemekenspark’ waar het natuurlijke grondwaterpeil niet verstoord mag worden. Bovendien is onder de bouwputten een VOCl verontreiniging aanwezig.

 Aan AGT werd gevraagd een bemalingsstudie uit te voeren. Verschillende bemalingsscenario’s worden daarbij in een numeriek grondwatermodel gesimuleerd, waarbij voor ieder scenario het noodzakelijk bemalingsdebiet en invloed van de bemaling op de omgeving bepaald wordt. Uit de resultaten van deze simulaties kan dan afgewogen worden welk invloedswerende maatregelen (bv. retourbemaling, waterkerende wanden, irrigatiesysteem, etc.) het meest geschikt/noodzakelijk zijn om de invloed van de bemaling op bovengenoemde randvoorwaarden voldoende te beperken, en welk bemalingsscenario bijgevolg het meest geschikt is.