Projectinfo

  • Opdrachtgever IMDC i.o.v. VMM
  • Datum oplevering 01 maart 2016
  • Plaats onderzoek Vlaanderen
  • Diensten Hydrogeologische studies
Terug naar overzicht

Trendanalyse van de antropogene druk en impact op gespannen grondwaterlichamen

De meeste gespannen grondwaterlichamen zijn voor wat betreft kwantiteit momenteel in slechte toestand. Grondwaterwinning heeft geleid tot grote aaneengesloten gebieden waarin de stijghoogte verschillende meters is gedaald (regionale depressietrechters). Daardoor is de grondwaterstroming op regionale schaal van richting veranderd. De Vlaamse Milieumaatschappij werkt in de stroomgebiedsbeheerplannen een plan uit om dit probleem aan te pakken door het inperken van de hoeveelheid grondwater die gewonnen wordt uit de gespannen watervoerende lagen.

In deze studie wordt een rapporteringstool voorgesteld ter ondersteuning van de uitvoering van het nieuwe beleidsplan, met een methode en een instrument om de realisatie van dat plan systematisch op te volgen. Onder meer wordt een methode voorgesteld om trends in de antropogene druk en impact op gespannen grondwaterlichamen te detecteren en statistisch te karakteriseren.

De taak van AGT bestond erin om enerzijds de beschikbare gegevens te verifiëren en anderzijds een ruimtelijke analyse op deze gegevens uit te voeren. Bij de data verificatie werden de gegevens van peilmetingen en onttrokken waterhoeveelheden, beschikbaar uit de databanken van de VMM, nagekeken en samengebracht tot één consistente dataset die gebruikt kan worden in de statistische verwerking. Bij de ruimtelijke analyse werd op basis van de tijdreeksen van deze gegevens per grondwaterlichaam een zonering uitgewerkt. De onderscheiden zones binnen een grondwaterlichaam worden van elkaar onderscheiden door een verschillende trend. Tenslotte werden causale verbanden gezocht tussen druk, impact en hydrogeologische parameters, zowel binnen als tussen zones en grondwaterlichamen.

Zonering op basis van tijdreeksen voor het Paleoceen Aquifersysteem (SS_1000) met aanduiding van de peilfilters en hun respectievelijke trend